Дом
   " Единствената надежда за подобряване на обществения и личния живот, това е възпи-танието, което домът дава. Към дома трябва да се присъединят училищата и всички други благородни учреждения, които имат възпитателен характер."
    "Единственото място, където доброто може да се роди и култивира, е домът. Той е първото светилище на човечеството, в което майката и бащата са първите свещеници, които служат при олтара на човешката душа."
   
                                                                    Беинса Дуно

             Домашен ритъм 
   Има много
начини и пътища, по които родители учители мо-гат да постинат добри резултати с децата в къщи и училище.
 Една от основните и главни задачи е трино да бъде вграден ритъмът в живота на детето. Както в природата ритъмът играе важна роля( ден и нощ, четирите сезона и. н.) така и в дома за детето е важно да бъде въведен ритъм на лягане, ставане, къпане, хранене, игра и т. н.
    Ние лягаме и ставаме, дишаме и издишаме. Ако ни е трудно дишането изпадаме в паника, ако не можем да спим не сме трудоспособни.
 Същото се отнася и до нашите деца. Ако денят им е хаотичен, ако не се хранят по едно и също време, ако ги гледат много и различни хора, те стават неконцентрирани, нерадостни, мрън кащи и без енергия.
    Съвремените хора смятат, че могат да победят ритъма на природата. Но това е само привидно. Изкуствено осветление, плодове и зеленчуци през всички сезони - това са само илю-зии. Като част от природата, човекът е космично същество.
 Сърцето е свързано с ритъма на Слънцето, органите са свързани с различни планети от Слънчевата система, клет-ките
са свързани с целия Космос.
   Необходимост за детето е да развие чувство на ритъм:
      за ставане и лягане
      миене и къпане
      ядене и пиене
      учене и игра
      ден и нощ
      четирите сезона
      Коледа, Великден
    От тези опитности зависи как ще се изгражда характера на детето.То ще расте самоуверено, щастливо и ще се чувства в безопасност. А това е скъп дар.

   Часове за лягане:
  
       Деца до 7 год. - 7.15 часа        5 клас - 8.15 часа
                  1, 2 клас - 7.30 часа        6 клас - 8.30 часа     
                      3 клас - 7.45 часа        7 клас - 8.45 часа
                      4 клас - 8.00 часа        8 клас - 9.00 часа

Загасете осветлението в стаята на детето, запалете свещ. Ако в съседна стая се гледа телевизия, постарайте се да изолирате шума(затворете вратите). Разкажете кратка при- казка, кажете кратка детска молитва. ЛЕКА ВЕЧЕР!

   Живяло някога едно малко момиче на име Жаноа. Всяка вечер майка и и разказвала по една приказка, след което тя сладко заспивала. Една вечер щом заспала, малка сребриста фея кацнала нежно на възглавницата до главата и, и тихо прошепнала:
   - Здравей Жаноа. Ела с мен в небесното училище - и добави ла - но първо трябва да напълним тази кошничка с добрите ти дела от днешния ден.
   Жаноа се сетила за три добри неща, които е направила:
    измила си е зъбите без да и кажат
    написала е сама домашното си без подканване
    легнала си веднага, щом майка и и казала.
   - Доста тежат - казала феята - А сега ще ги занесем на твои-те учители.
   Политнали те към небето. Преминали през портата на небес ното училище и влезли в голям дворец, целият от светлина. Там  Жаноа срещнала своите учители, поклонила се пред тях и подала своята малка, но много тежка кошничка. Светлите съ-щества се зарадвали, благословили я и и дали друга много по-голяма пълна с дарове. Цяла нощ тя разглеждала благослове нията за другия ден. С феята успели да преброят до 300, ко гато дошло време за ставане.
   - Добро утро - чула нежния глас на мама.
   
   А ти имаш ли какво да сложиш в твоята кошничка?


                 Телевизия
  Телевизията, видеото и компютрите заемат безпорно място в живота на съвременните хора. Специалисти, лекари, психо лози и духовни учители са единудушни, че те създават голям брой здравни проблеми при децата.
   Всяко дете се ражда с богато природно въображение, което се блокира от телевизията, видеото и компютрите ако се пол- зват в най-ранна детска възраст. Те вече нямат собствено въображение, а си представят само нещата, които гледат.
   Съзнанието се програмира по определен начин и като ресул- тат природните дарби на децата се блокират. В днешно време много деца скучаят, ако не гледат телевизия или не играят на компютъра, а скуката е неприсъща за детската природа.
   От вълните на телевизора и компютъра чувствителността на човека се приспива. Нормално състояние за здравия човек е 30 минути след стоене пред телевизора да заспи. Ето защо телевизионните програми непрекъснато увеличват стряскащи- те ефекти. Рядко ще изгледате програма или филм без рекла-ми. Това напълно блокира клетките на човешкия мозък, още повече на децата. Ето защо все повече хора по света се от-казват от присъствието на телевизор в дома си.
   Детето расте здраво и с богато въображение само, когато чувства всяка приказка дълбоко в сърцето си. Това се постига само с устно разказване или четене.
   Отлично е ако децата гле-дат телевизия само през почивни те дни(събота и неделя) и то не повече от един час на ден. Препоръчват се внимателно подбрани филми и програми от родителите.
   Колкото по-рано промените атмосферата в дома, толкова по-здрави и щастливи деца ще имате.
   След 14 годишна възраст, когато детското въображение е здраво изградено и има стабилна основа може да се включи икомпютъра в менюто, но не повече от 30 минути на ден до възраст 21 години.
    Техниката ни е дадена за удобство и е полезна само, когато се използва с мярка.
    
     Домашно възпитание

  Майките се заблуждават, като мислят, че много трябва да говорят на децата си, за да ги възпитават. Майката роди едно дете и започва да го възпитава. Докато го възпитава, тя ще изопачи характера му. Остави го да се прояви такъв, какъвто Бог го е създал. Ако го направиш такъв, какъвто го искаш, само ти ще бъдеш доволен от него.

  Често казвате на дъщерите си: „Ти не познаваш живота, трябва да бъдеш по-умна; ти си млада, а като остарееш, ще го разбереш". Не ги възпитавайте така, не им говорете за старост. Весела е дъщеря ти - нека е весела. Нека играе, нека пее, остави я. Като се разгневи дъщеря ти, кажи на Господа: „Благодаря ти, Боже, че видях дъщеря си да прави такива хубави гримаси". Ами и в природата е приятно. Вие искате от вашите деца това, което вие сами не правите. Чудно е, когато един грешник иска дъщеря му да бъде светица. Нека се гневи, нека поплаче, а ти като гледаш на това философски, спокойно, тогава и на нея ще се отрази. При новото възпитание ще приложите Христовото учение. Изцяло трябва да бъде ново, а не на старото нови кръпки. Стара дреха не може да се кърпи с нови парчета. Ще кажете: „Дъщеря ми да бъде добра, ако не сега, по-нататък". Защото това, което човек мисли, то става. Ти и дъщеря ти сте едно и също нещо. Аз защо не мисля зло за хората? Защото то е отражение. Когато помисля за хората зло, то и на мене ще се отрази. Мисълта създава нещата и се отразява и върху нас.
Питам ви, женените: какъв пример давате на младите, на вашите деца, по отношение на съзнанието? Вашето съзнание помага ли да се разшири съзнанието на младите.

  От чисто органическо гледище в света има два института, които са Божествени. Един от тях е майката - домът. Той е първият институт на земята. По-благородно и по-светло учреждение от дома няма. И по-високо звание от това на бащата и майката също  няма. Наистина, много бащи и майки има на земята, но всъщност те са пастроци мащехи. По отношение на органичес­кия свят бащата и майката играят важна роля: с кръвта си те предават на децата си качествата на своите души. Възпитанието на детето се определя от качествата, които майката влага в детето си още от най-крехката му възраст.
 
   Съвременните майки и бащи трябва да разбират закона, да осъществяват връзка на децата си в най-ранна възраст с Великото Разумното Начало, за да се развият в тях дарбите. Ако едно дете се наплаши от майка си, баща си, брат си, сестра си, макар и да е могло да възприеме разумността, то в крайна сметка ще стане идиот. Ако и майката, и бащата, и братът постоян­но повтарят, че от това дете човек няма да стане, то наистина техните думи ще се изпълнят.
  
   Има майки, които наистина много обичат децата си, но има майки, които едва ги търпят. Те оставят децата си на други да ги отглеждат. Някои майки дават децата си в различни заведения, там да ги отглеждат. Има майки, които са идеални - това не отричам, но има майки, които съвсем не са идеални и от тези майки са се родили много неприятности в света. Каква майка е тази, която не може да научи своя син и своята дъщеря да мислят, да разбират смисъла на живота? Какъв баща е този, който не може да научи сина си и дъщеря си да мислят, да разбират смисъла на живота? Много майки са като кукувиците, оставят децата си други да ги гледат.
  
   Бащата и майката трябва да изучават ума на детето си, трябва да изучават ( сърцето на момичетата и на момчетата. Тук не става дума за наследственост.Тя още нищо не доказва. Ние можем да предадем на младото поколение добродетели, можем да ги внесем и в себе си. Или другояче казано: аз съм проводник в природата. Живата разумна природа може много да направи при условие, че ти си добър неин проводник.

  Човек може да се възпита само в утробата на майка си, в Любовта на Бога. Само майката е в състояние да пресъздаде човека, той самият може да бъде 50 % фактор за своето възпитание.  
  Какви ще бъдат очите на детето, това до голяма степен зависи от майката. Тя е художникът, който избира цветовете на детето си. Ако в бременността си майката харесва някои сини очи и постоянно мисли за тях, тя може да създаде такива очи за детето си.
  Един от методите за възпитание на децата е вечер, когато те спят, да им се говори мислено на подсъзнанието. Най-упоритите и най-своенравните деца може да възпитавате с музика.
  Деца, които са оставени свободно да се развиват, са по-естествени, по-издръжливи на мъчнотиите, отколкото ония, които са расли при специални условия и грижи.                                                                                                                       
  Не да се създават институти за престъпни деца, а да се дадат на майката най-благоприятни условия за живот.
  Разумният живот изисква силни майки и бащи, пълни с идеали и със запас от духовна енергия, които могат да вдъхнат в новото поколение.
  Заключението от това е, че ако някой от съвременните народи иска да измени вътрешното си състояние и да създаде ред и порядък в своя бит, той трябва да облагодетелства на първо място майките и бащите, като създаде за тях най-благоприятни условия. Но кой народ днес прилага тоя закон? Нито един народ не е постигнал още това. В пълния смисъл на думата такъв идеален народ няма още. Напротив, всички търсят разумния живот там, където не може да се намери. Търсят живота си там, отдето не идва, своята защита -там, отдето идва разрушението им, и своето спасение - там, отдето идва, смъртта им.

  Ако хората излизаха да наблюдават небето, облаците, звездите, тяхното настроение щеше да се измени и ние, съвременните хора на бялата раса, щяхме да бъдем по-благородни, отколкото сме сега.При възпитанието оттам трябва да започнете - в природата се крие начинът на възпитание.
  
  Човек още не е станал светия. Да стане човек светия трябва да знае как да се освободи от всички свои животински навици. Под „животно” разбирам живот на произвола. Възпитанието на човека не е нищо друго, освен да се освободи от първобитните произволи на битието. Всички страдания произлизат от хаоса на битието. Това е безначалие. Едно животно пет пари не дава за страданията на другите. То чувства само своите страдания, то се гневи, когато другите му причиняват страдания, когато то причинява страдания на другите, мисли, че това е в реда на нещата, че така трябва да бъде.
  
   Бъдещият закон за възпитание: зачитане Божественото в човека.
Някой път вие без да знаете, полагате, ръката си на челото на детето, което плаче. Питам ви, защо я полагате? Когато полагате дясната ръка на горната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувст­ва. В тази част на главата се намират много чувства, но вие засягате главно милосърдието - Божествената Любов. И ако онзи, който полага ръка върху главата ти, има чувство на милосърдие, веднага ще почувстваш в себе си една приятност. Майката, като полага ръката си върху главата на детето, с това тя казва на неговия дух: „Майката природа, която ме е оставила да те гледам, те обича и нейната Любов никога не се мени". А тази майка, която полага ръката си върху детето, е оставена да гледа това дете. Когато се разтревожите, турете си ръката, вие или друг някой на челото, съсредоточете ума си върху това място и като повикате нашата велика майка, всичко ще мине. Това е едно красиво движение. Да знаете значението на всяко едно действие, това са новите начини на възпитание. Всяко действие в природата е строго определено и оттам всички хора могат да бъдат или добри, или лоши.Вашето дете плаче, вие вземате горната част на ръката му, доближавате я близо до устата си и духвате, болката на детето минава.
 
  Да речем, син и баща не се спогаждат. Гледам какво е ухото на бащата и какво на сина. Ухото на бащата е правилно, но на сина не е правилно. Виждам де е погрешката. Тогава казвам на майката: „Тази погрешка само ти можеш да я изправиш". Как? Ти ще обичаш мъжа си и чрез него туй качество ще мине у сина ви. Тъй върви. Бащата не може да предаде нещо направо на сина си. Вие се лъжете, ако мислите така. Един учител не може да влияе направо на децата. Става дума за учител, който е възпитател. При възпитанието трябва да разбирате метода.

Учителят трябва най-първо да има благоволението на бащата и майката и чак тогава може да влияе на детето. Той никога не може да повлияе на сина, ако няма благоволението на бащата и майката. Той трябва да има отношение с бащата. Сега мислят, че лесно може да се повлияе на човека, но това е само временно.

Ако сте учител, как ще добиете благоволението на родителите? ? ?


              Хранене
   
  Възпитанието трябва да почне от яденето. Яденето е Божествен процес. Погрешката на Ева е, че не знаеше как да яде. Тя не послуша Господа, а послуша други, които я съветваха да яде от забраненото дърво. Като ядеш от туй, което хората ти препоръчват, всякога ще има вкисване и неразположение. Има едно вътрешно чувство в човека(детето), което му подсказва какво да яде, него слушайте.

   За да възпитате затворниците, не трябва да ги биете в никакъв случай. Трябва само да не им давате хляб. Да им давате по сто грама жито да го дъвчат. Сутрин на закуска - по 30 грама, на обед - по 40 грама, и вечер - по 30 грама - три месеца да ядат жито. След три месеца те ще се изменят. Онзи затворник, престъпник, ще започне да мисли много по-добре, ще започне да придобива качествата на житото. А сега като го бият, у него се заражда желание за отмъщение. Казва: „Аз ще дойда на власт! Аз ще постъпя тъй, както те постъпват с мене." А така ще каже: „Като дойда на власт, ще ти дам жито". От училище няма защо да изпъждат учениците - три месеца на жито! Някой ученик съгреши - жито, някой студент съгреши -жито. Ето едно възпитателно средство.