Вход
 Еволюция
 Природа
 Човек
 Възпитание на злото
 Вяра и Религия
 Наука
 Предмети
   - Развиване на
     въображението
   - Рисуване
   - Пеене 
   - Природознание
   - Писане
   - Четене
   - Български език
   - Други езици
   - Литература
   - Математика
   - Физ. култура
   - Музика 
   - География
   - История
   
- Ботаника
   - Химия
   - Физика 
   - Биология
   - Астрономия
 Образование
 Възпитание
 Детската природа
 Темпераменти
 Форум
 Срещи
 Контакти

 

 

  Обучението по природознание прекрасно може да се свърже с детския труд сред природата.
Учителят казва по това: Ботаниката ще се изучава там на мястото - при цветята, при дърветата. Детето, работейки в градината, на полето, в гората и пр., едновременно ще прави своите наблюдения и ще записва това, което прави и наблюдава, в специална тетрадка. Ще записва бремето на посаждането, поникването, цъфтежа, връзването и узряването на плодовете. Ще записва и всички атмосферни промени. То ще наблюдава промените на температурата през разните годишни времена, мястото на изгревната и запозната точки на слънцето в разните месеци на годината.   Едновременно ще наблюдава промените в градината, на полето, в гората, на планината, ще наблюдава реките, изворите и пр. през всички годишни времена. Всяко растение ще наблюдава стъпка по стъпка, как расте във всички фази на неговия живот. Ще наблюдава формата на листата, на цвета, на пъпките и пр. Чрез наблюдение във време на своя труд сред природата и при излетите детето ще събере достатъчно факти­чески материал. Поради неговия близък досег с природата у детето ще възникнат множество въпроси които то ще се заеме да разреши чрез по нататъшни наблюдения и опити и чрез проуч­ването им с помощта на литературата.
  Детето трябва да бъде поставено в досег с разните области на природата. Например, то ще изучава, ще наблюдава водата в разните нейни състояния извори езера, поточета, реки сняг, лед, град, пара, роса, мъгла, облаци дъжд и пр.
  По същия начин детето ще се запознае с разните явления свързани с въздуха, със светлината и пр.
  За да бъдат детските наблюдения в природата творчески процес, трябва да се спазват при тях следните правила:

  По възможност детето само да открива фактите, които ще проучава. То да влезе по възможност в непосредствен досег с тях.

 По вътрешен почин и подтик да пристъпи към тяхното проучаване.

  При изследването на фактите у него ще изпъкнат въпроси, проблеми, които да го заинтересуват да търси разрешението им.

 Децата чрез колективна работа на целия клас въз основа на направените от тях наблюдения и опити въз основа на проучвания на съществуващата популярно-научна литература, която ще потърсят и ще намерят да дойдат до разрешението на тия въпроси които са възникнали при тяхния досег с природата. Така сами да дойдат до целесъобразността в организма, т.е. до връзката между строежа на органите, техните функции живота на организма и околната среда.

 Децата чрез подобно проучаване на множество факти в природата сами да дойдат до установяване на следните три принципа:

а/ Начинът на живота на организма е приспособен към околната среда.
б/ функциите на органите са приспособени към начина на живота.
в/ Строежът на органите е приспособен към функциите им.
Тук ще дам само няколко примера за наблюдение сред природата, но учителят има навсякъде около себе си безброй обекти на проучване с учениците:

  Връзката между корените и листната корона
  Децата са на разходка 6 гората. Ще срещнат някое растение, чийто листа са наведени навън, и друго растение, с листа наведени навътре към центъра. От това можем да съдим и за тяхните корени. В първия случай корените са разпространени в един широк кръг, равен на диаметъра на листната корона, а във втория случай коренът е отвесна ос право надолу. Могат да проверят това. Какво учудване, каква радостна изненада би била 3а детето, да намери това съгласие между корените и листната корона!

  Какво ни говори подбелът?
  Tussilago farfara
  Когато децата минават край някоя рекичка напролет, ще видят често брегът и гъсто покрит с подбел. Това растение неволно ще привлече детското внимание: листата му са отгоре зелени а отдолу - бели оттам и носи името си защо отдолу листата му са бели? Поради многото космици има растения като подбелът, които растат край вода и често там има много мъгла и роса. Тогава листата могат да се покрият отдолу с много космици Те пречат на водата да премине в листата през листните пори.

  Връзката между големината и нежността на листата с влагата и осветлението
  Децата по време на излет чрез наблюдение и сравнение скоро ще намерят, че растенията във влажни и слънчеви места имат по-големи петури и по-нежна кожица и обратно. Това може да се констатира и върху един и същ вид. Често ще срещат в гората момковата сълза /Polygunatum officinalis/. Листата й в сенчесто място са три пъти по-големи отколкото в случая когато расте във влажна пръст, но е изложена на слънце. От това растението има големи предимства: в сенчесто място изпарението и асимилацията са затруднени и ето, чрез уголемяването на листата се увеличава повърхнината за изпарение и асимилация.

  Какво ни говорят дебелецът и белият смил?
  Когато децата са на планински излет, те ще обърнат внимание на едно красиво скално растение, прилично на звезда. То е дебелецът /Sempervivum/. Там ще намерят и сродното му растение тлъстига /Sedum acre/. Листата им са корави и месести пълни с вода. Какво предимство има растението то това? Много важно предимство. Те могат да изтеглят малко вода от земята, понеже растат на сухи скалисти припечни места. Понеже мястото е припечно, то има опасност да се изпарява много вода. И ето, листата се обвиват с дебела кожица, която не позволява силното изпа­рение. И второ, растението натрупва в листата си много вода, която да стигне до следния дъжд.
  По-нагоре в планината могат да срещнат разни космати растения или бели поради мъха или космиците, с които са покрити Такъв е например белият смил /Gnaphalium/, който покрива Юмрукчал, Братия, Буная, Витоша, много Родопски и Рилски върхове и пр. После има много други бели /космати/ алпийски растения: мъхнатият очеболец /Potentilla nitida/, гладницата /Draba carinthica/ и пр. Какво предимство има белият смил със своята мъхнатост? То е една друга мярка против силното изпарение. Но може да има и на по-ниско място мъхнатост на растенията, пак като средство п против силното изпарение. Например, свещицата /Filago/.

  Систематични наблюдения над фасула и хмела
  Децата с учудване ще забележат че стъб­лените им върхове правят спираловидни движения във въздуха, докато намерят подпора. И това не може да се обясни с външни влияния: светлината, топлината, влагата и пр., които нямат пръст в тези завивания.
Детето ще се научи да гледа с благоговение на великия живот в природата.
Учителят ще му насочи вниманието към обстоятелството, че кореновият връх, когато расте надолу в почвата, извършва също такива спираловидни движения. Ако върхът на корена се допре до препятствие, веднага се извива и расте в противна посока. Ако при самия корен почвата е суха, а настрана близо се намира влага, коренът няма да расте вече надолу но ще се извие настрани към влагата, и там развива най-много коренови разклонения със смукателни власинки

  Превръщане на светлината в топлина в студено място
  Когато децата се разхождат в гъста, сенчеста гора, могат да срещнат красивите пъстри листа на ботурчето /Cyclamen/, гълъбовото око /Anemone hepatica/, каменоломката /Saxifraga/и пр. Учениците ще обърнат внимание, че листата им са червено-морави по долната си повърхнина. Да се обърне внимание, къде има такива растения - в гъстите, сенчести места. Там слънчевата свет­лина прониква по-малко. Долната листна повърх­нина става червена /антоциан/. Червеният цвят абсорбира светлината, преминала през листа, и я прев­ръща в топлина, нужна при растежа и при други функции на растението Така светлината се използва напълно, нищо не се изгубва от нейната енергия.
  Но това, което следва по-нататък, е още по-поучително: ако растението, което наблюдават децата, има горни и приземни листа, те с учудване ще забележат, че горните листа са обикновени а само приземните са червени отдолу. Горните листа ако изгубят светлината, тя пак може да се използва от долните, значи не е изгубена. Само светлината, която пада на долните листа, би била изгубена 3а растението, ако не се задържаше.
  Децата ще забележат в излетите, че много растения в студени планински места рано напролет са цели червени. Например каме­ноломката /Saxifraga/, великденчето /Veronica praecox/, тлъстигата /Sedum atratum/, пропадничето /Pedicularis incarnata/ и пр. Тук пак се превръща светлината в топлина. Кое дете не познава бялата мъртва коприва /Lamiun album/? То ще обърне внимание, че тя през лятото дава бели цветове, а наесен - с червеникави листа. Ако детето се качва по една висока планина, ще види че в полите парицата /Bellis Perennis/ има бели цветове, а близо до върха - червени. Почервеняването на листата у разни растения има различно значение. Почервеняването на листата в някои случаи има 3а последствие намаление силата на осветлението, защото силното осветление би действало разрушително върху някои вещества в растението.

  Наблюдение над току-що поникнал слънчоглед или тиква
Детето може да посади слънчогледови или тиквени семки и ще види как излезлите над Земята семедели при залез слънце се затварят и обгръщат нежното стъбълце, 3а да не изгубят получената от слънцето топлина. А при изгрев пак се отварят. С каква радост ще констатират това децата!

  Ралицата при нещастни случаи
  Наблюдения се правят върху ралицата /Delphinium consolida/, самакитката /Aconitum/, върбовката /Epilobium angustifolium/ и пр. Ако поради някоя извънредна случка стъблото се смачка, полегне на земята и не е вече в състояние да се издигне цяло, то под цветната дръжка се образува коляно, едно извиване, и тя се изправя. Така тя има положение най-благоприятно '3а посещение от насекомите. Това не е обикновен растежен процес, понеже тая част от стъблото, която извършва извиването, е вече завършила растежа си. Това не може да се вземе и като причинено от особено дразнене на мястото, понеже избитото място не е получило особено дразнене, различно от дразненето на другите части на стъблото: контактът с почвата и осветлението на извитото място е такова, как­вото е и на другите части на стъблото. Външни причини 3а това извиване не са доказана То става тъкмо на най-подходящото място, и неблаго­приятното положение се променя благоприятно.

  Какво ни говорят белите капки по листата?
  В ранна пролет нашите гори се украсяват с хубавата меча пита или медуница /Pulmonaria officinalis/. Тя има красиви дебели листа с бели капки и червени цветове, които при прецъфтяване стават сини. Де е смисълът на белите капки? Ето цяла загадка 3а децата. Дали само 3а радване на окото? Вътре в листата има гъбеста тъкан, между клетките на която има много въздух. Когато тези междуклетъчни пространства в известни места са по-големи листото на това място изглежда белезникаво. От там и белите петна по листата. Когато мястото е влажно и сенчесто, изпарението е слабо. Тогава между­клетъчните пространства са особено големи там, дето има най-много дихателни устица. Това е мярка 3а засилване на изпарението.

  Наблюдение над конопката
  /Linaria cymbalaria/
  То расте по скалите, закрепено на скалните пукнатини. В голямо количество го има по търновските скали. Цветовете се насочват към светлината, но след опрашването се извиват в противна посока, бягат от светлината и се извиват към скалните пукнатини. Така се оставят в скалните пукнатини семенцата.

  Закон за трайността на цветовете
  Часовничето, лютичето, макът трендафилът дават постоянно нови и нови цветове, но затова пък всеки цвят трае малко време. Обаче кокичето, вранското око /Петров кръст, Paris quadrifolia/ и пр. дават всяка година само по един цвят, който дълго време стои свеж и отворен. Значи може да се изкара един закон: трайността на цветовете е обратно пропорционална на числото им 3а една година. Разбира се, може да има и други причини за трайността.

  Какво ни говори зъбникьт
  /Dentaria bulbifera/
  Той расте в сенчестите гори дето често може да не се посети от насекоми И ето, децата с интерес ще видят в листните й пазви зрънца, които падат на земята и дават ново растение. Това са т.нар. размножителни пъпка Даже в най-сенчестите места се срешат екземпляри без никакъв цвят, но затова с достатъчно размножителни пъпки Детето ще изследва жълтурчето /Ficaria verna/ на слънчево и сенчесто място Ще констатира, че в първия случай има малко размножителни пъпки или никак а във втория - голям брой.

                                                    * * *
  Природата около нас ни дава неизчерпаеми случаи 3а опити и наблюдения!
  Подобни изучавания децата могат да правят и върху животинското царство. И там можем да ги въведем в едно приказно царство!
  За да изясним мисълта си нека кажем няколко думи за Фабр, прочутият френски ентомолог.Той бил учител във френски провинциален град. В свободното си време с най-голяма любов изучавал живота на насекомите. Той е могъл да се снабди с едно диво, пусто място, негодно 3а земеделска работа.Земеделецът не би му поверил и една шепа репени семена, казва Фабр. Но 3а него това място е било "великолепен Едем". Той е бил цял рай за ципокрилите. Било обрасло с тръни и диви цветя. Тук живеели насекоми - "строители от глина", "тъкачи на книжна тъкан", "листорезачи", "строители от картон", "каменари", "дърводелци", "земекопачи" и пр.За да изтъкнем любовта и търпението,с които Фабр  правил своите наблю­дения, ще цитираме един случай, разправен от самия него: Веднъж още от ранна сутрин седнал на камъка в дъното на една яма и наблюдавал внимателно живота на ципокрилото насекомо сфекс /Sphex occidentalis /. Минала група от три гроздоберки, които отивали на работа. Те съгледали Фабр, който приличал на човек, вдаден в размишление. На мръкване същите лица се Завръщали с пълни кошници на глава, Фабр стоял все на същия камък с поглед устремен към една точка. Неподвижността му, продължителното му пребиваване на това пусто място трябва силно да ги е поразило. Кога минавали край него, той видял, как една от тях поднесла ръката си до челото и прошепнала на другите: "Бедният иди от! У него не е всичко на мястото са"
Фабр намерил в живота на насекомите вълшебен свят! Той с възторг описва чудните им инстинкти. За илюстрация ще дадем само няколко примери от неговите опити и наблюдения.

  Наблюдения над торния бръмбар
  /Ateuchus или Acarabaeus/
  Често може да се види той по полето, как търкаля топка тор. Търкаля я, додето намери удобно място и я постави в една дупка под земята. На местоназначението разтрошава топката на късове, очиства я от всички земни частици и камъчета, които са се полепили по нея или са останали във вътрешността й при бързото събиране на материала. От очистения материал той възобновява топката. След това разтваря единия й край и снася в ямичката едно яйце и го покрива. Така топката добива крушообразна форма. Торът служи 3а храна на излюпената личинка.

  Наблюдение над паяка тарантул
  Той носи пашкула с яйцата със себе си Към края на лятото загрява пашкула така: наполовина се показва над гнездото и вдига със задния си крака пашкула срещу слънцето високо, за да се огрява. А за да се огрее пашкулът добре от всички страни тон го върти полека. И това прави всекидневно през часовете, когато слънцето е по-силно. Това повтаря в течение на 3-4 седмици.

  Изучавания върху бръмбара гробар
  Да се намери не е лесна работа. Обаче, ако се п«и тави някъде по полето, някое умряло врабче или друго животно, на другия ден с голяма вероятност ще видите там събрани много гробари. Те копаят дупка под умрялото животно и го заравят в нея заедно с яйцата си Фабр вързал 3а един кол умряла къртица. Гробарите изкопали яма и под кола, 3а да го съборят, та да катурнат и къртицата. Веднъж вързал къртица с лико 3а един хоризонтално закрепен кол. Тя изкопали яма под къртицата, но тя не падала в ямата. От начало те се изненадали, но после отишли и прегризали ликото, и къртицата паднала.

                                                     * * *

  На една снимка Фабр със свои близки наблюдава живота на едни бръмбари Какъв интерес се чете по лицата им! Как те са погълнати всецяло в своята работа! Като чели са откъснати от целия свят! Като че ли са унесени при слушане приказка от 1001 нощ!
  Това е настроението, което трябва да се събуди у детето. То трябва да обикне природата, да я счита 3а нещо велико, разумно и близко до себе си
  Препоръчваме изучаването на "Ентомологически възпоминания" от Фабр. Когато учите­лят почне да наблюдава природата с учениците си, самата обстановка ще ги научи как да постъп­ват, и често както той тъй и учениците, ще проявят творчество в своите наблюдения Някой ден могат да намерят в гората някой голям мравуняк и да го изучават цял ден. Могат да проследят пътищата им, прицелните точки на пътуването им, с какво се товарят през какви препятствия минават и как ги преодоляват.

  Могат да се правят опити с дъждовните червеи в градината след дъжд как те,макар и без очи усещат с кожата си светлината на фенера и бързо избягват.

  Ябълковата семка
  В една приказка действащо лице ще бъде ябълко­вата семка. Между нея и детето се води дълъг разговор. Всеки от тях излага своя живот, трудно­стите, през които минава, скърбите и радостите си условията, при които живее След този разговор ябълковата семка казва на детето: "А3 съм много богата. Ако ме посадят, от мене ще израсне цяло дърво. То със своите корени листа, цветове и плодове е скрито сега в мене. Но не мисля, че и ти си беден. Също и в тебе има големи богатства, и един ден ще разкриеш богатствата, които се крият в теб. Но колко трябва да работя аз, 3а да разкрия богатствата си! Трябва да пусна хиляди корени в земята и хиляди листа във въздуха."

  Кукувича прежда
  /Cuscuta europaes/
  По бреме на излет може да се намери това растение В една далечна, минала епоха, то е било Зелено, после постепенно се е приспособило към паразитен живот върху бъза, копривата и пр., около чиито стъбла се завива спирално, пуща смукалца в тях и смуче сока им. Знае се, че зелената боя, хлорофилът на растенията служи при храненето им. Чрез нея се получават органи­ческите храни тъй нужни на растенията.
Но кукувичата прежда, като се е приспособила към приемане готова храна от други растения, постепенно е изгубила зеления си цвят. И сега е с бледожълтеникав цвят, а листата му са атро­фирани По-рано те са били с големи петури а сега са малки люспици Това израждане на растението е следствие на неговия паразитизъм. Кукувичата прежда е произлязла от зелено растение, сродно на обикновената повитица. Като нея тя отначало се е обвивала о другите растения, само 3а да има подпора, но после почнала да ги използва и станала паразит.

  За да направи превода, учителят може пак да използва някоя приказка, например един разговор между кукувичата прежда и съседните на нея лютиче, метличина, глухарче и пр. Последните в разговора я съжаляват, оплакват печалната й съдба, че е изгубила своята красота и зеления си цвят. Тя се трогва от тяхното състрадание и им дава ценни съвети. Казва им: "Мили сестрички, вярно е, че моето положение е печално, но аз зная, Защо дойдох до това окаяно положение: защото растения, онеправдах ги Не правете така, 3а да не ви сполети моята съдба, 3а да не се отклоните от правилното развитие като мене."
 Като примери учителят може да вземе и други паразитни растения например паразитните салепи които се срещат в нашите гори водоводеца и др. Тия растения са безхлорофилни по същата причина.

  Ягода
  /Fragaria vesca/
  Листата са сложни и са съставени от три еднакво големи листчета. Това обстоятелство може да се използва, 3а да се прокара аналогия между ягодовите листа и човешката душа. За да се направи преводът, учителят пак може да използва една приказка, в която ягодата говори на едно дете.Те водят дълъг разговор, и накрая ягодата казва на детето: "Обърна ли внимание, че трите ми листчета са еднакво големи? Прави като мен, 3а да имаш успех в живота. Вземи пример от мен. Както аз имам еднакво големи листчета, тъй и ти трябва да бъдеш еднакво умен, добър и работлив."

  Ябълковото дърво
  В приказката действащи лица са ябълковото дърво, други дръвчета и едно дете. Ябълковото дърво казва на детето: "Още от малко имах едно желание: да бъда отрупано с плодове и да зарадвам хората, които минават покрай мен, да си откъснат от моя плод. И ето, аз съм сега щастливо. Мога ти кажа ключа на щастието. Разбрах, в какво е щастието: твоят живот да не бъде излишен 3а света. Това ще ти причини най-голямата радост и ще те направи щастлив."

  Глухарчето
  /Taracacum officinale/
  По бреме на излет учениците се запознават със свойствата и живота на глухарчето: с неговия корен, стъбло, листа, цветове и пр. Те ще констатират че това, което изглежда като един цвят, в същност е сбор от много цветчета, и всички те образуват едно съцветие. Съцветието отвън е заобиколено със зелено покривало. Поради своето съцветие глухарчето спада към семейство сложноцветни. Цветчетата на глухарчето са така събрани, че всички вкупом изглеждат като единствен цвят. Зеленото общо покривало отвън прилича на цветна чашка. Учителят, 3а да направи превод, може да използва една приказка; някой човек води разговор с глухарчето и му разправя, какво става по земята, излага му събитията от човешката история и оплаква съдбата на човечеството.Тогава глухарчето се обръща към него със следните думи: "Ще ти дам едно средство, 3а да се оправи вашият живот. Ако приложите това, което аз съм постигнал ще се премахнат всичките ви страдания и земята от долина на сълзите ще се превърне в рай. Кога? Когато постигнете единството, което аз съм постиг­нало. Работете, 3а да настане на земята един­ството и братството на всички народа Вземете пример от мене А3, малкото глухарче, показвам пътя на хората, какво трябва да правят, 3а да бъдат щастлива"

  Лепкавият див карамфил
  Децата по време на излет ще забележат с любопитство лепкавия див карамфил Учителят ще ги накара да пипнат неговото стъбло, 3а да видят, че то е лепкаво. Чрез въпроси децата ще се сетят, защо е прибягнал карамфилът до тая мярка; така то спира вредните насекоми които искат да се изкачат по стъблото му, да достигнат до цвета, за да се нахранят от неговия нектар /сладък сок/. Растението е приготвило този нектар 3а други насекоми а именно пеперудите, които като кацнат заради нектара, ще извършат и кръстосаното опрашване на цветовете.
Учителят може да направи следния превод. В една приказка карамфилът казва на детето: "Както аз турям по стъблото си лепкав пръстен, 3а да не допускам да се изкачат по мене вредните насекоми така и ти 3а да успееш не пускай в себе си болни лоши мисли Тури им преграда, както аз турям този пръстен Вземи пример от мен Пущай в себе си само добрите, светли и радостни мисли и тогава ще успееш като мен."

  Овчарска торбичка
  /Capsella bursa pastoris/
  Цветовете му са много дребни и събрани на голям брой в купчина Коя е причината 3а това? Понеже цветовете са дребна ако са по отделно, не могат да бъдат съгледани от насекомите А последните са нужна 3а да се извърши опраш­ването, т.е. пренасянето на прашеца от един цвят на друг. Като са събрани множество цветчета на едно място, тогава те се белеят заедно и привличат насекомите. Значи това, което не може да се постигне с отделните цветчета, постигат го всички чрез сдружаване В приказката пак се води разговор между овчарската торбичка и човека. Последният излага страданията и неуспехите на хората. Тогава овчарската торбичка му казва: "Мога да ти дам ценен съвет. Вие хората правете като мене: "Сдружавайте се, съединявайте се, и това, което отделният не може да постигне, всички с дружни усилия ще го постигнете."

  Слез
  /Malva Silvestris/
  Децата могат да изберат някоя група слез, която да е огрявана през целия ден от слънчевите лъчи и да я наблюдават. Те ще видят, че при изгрев слънце листата му са обърнати към изток към обед са обърнати право нагоре към слънцето, а към залез слънце на запад. Това ще направи дълбоко впечатление на децата. Те ще проследят слеза през разните часове на деня. В една приказка ще им се разкаже 3а разговора между слеза и детето. Детето ще изкаже своето учудване от това, което е наблюдавало у слеза. Последният ще му разкаже, защо прави това, каква му е целта и какво постига с това. След това ще му каже "И ти ако искаш да успяващ прави същото. Винаги бъди насочен към доброто, красивото, с него работи и ще бъдеш като мен, както аз следвам целия ден пътя на слънцето и съм щастлив и радостен."

 

  Работата на детето в цветната, зеленчукова и овощна градини и в околната природа

  Изходна точка на обучението ще бъде зани­манието на детето 6 цветната, зеленчукова и плодна градини, в гората, на полето и пр. Защо се почва предимно с растения, а не с животни? Учителят казва: "Защото у растенията има по-голяма чистота, отколкото у животните. С животните детето на първо време може да се Занимава, като помага на някое болно или ранено животно. Същевременно то ще ги наблюдава във връзка с работата си с растенията."
 Отначало детето ще се занимава с най-елементарни работи Разбира се, няма да караме детето на тежка земеделска работа, която е 3а възрастните. Трудът в училището ще бъде в най-лека форма, съобразно възрастта. В най-ранна възраст даже ще бъде повече игра или преход между игра и труд. Това особено важи 3а труда в детска­та градина /в предучилищната възраст/ или в долните отделения. Трябва да се почне от играта и художествената дейност и постепенно да се върви към труда. Д-р Ефрем Белдядов казва: "Не трябва да преминаваме в много ранна възраст от играта към труда, защото тогава много скоро ще изчезне детството и ще дойде кристализацията."*Ето защо, играта трябва да продължава по-дълго време и след това да не се мине направо към труда, а към преходната форма игра-труд. Даже и по-нататък трудът пак трябва да има в себе си нещо от характера на играта.
Учителят казва: "Физическият труд на децата трябва да е един-два часа на ден. Той трябва да се определи според степента на детското развитие Някои деца са по-нежни по-деликатни На тях ще се даде по-малко физически труд. На малките деца трябва да се падне физически труд един час на ден, и то не наведнъж Този час трябва да се разпредели на няколко части - с междини"
  А всичкото друго време ще се употреби 3а обработка на материала, на опитностите, добити от труда и от наблюденията сред природата.
  Детето чрез работа в градината, на полето, в гората и пр. ще събере достатъчно факти, впе­чатления, преживявания и пр. и после в класната стая ще ги обработва. Учителят казва: "1/3 от времето детето ще прекарва навън, а 2/3 - в училището, в класната стая."

  Чистене пътища
  Учителят дава следните упътвания 3а този вид работа:"Когато децата минават по пътя, ще го очистят ще съберат сухите листа и клечките. Това е възпитание Така детето ще се учи на система, да отделя. Това е алхимически закон: ще разделя потребното от непотребното. Сухите дървета не могат да служат, когато са разхвърляни по пътя. Те се събират отделно, 3а да бъдат употребени 3а огъня. Значи, от не­потребните неща произвеждаме динамически материал."
  Пътищата на нашите планини на нашите хълмове и долини са покрити с камъчета и по-големи камъни със сухи листа и сухи дървета. Учителят ще мине с децата по една неизчистена пътеката да опитат трудността, която причи­няват тези предмети а освен това да видят колко е грозен, непривлекателен пътят. И после, когато учителят влезе в разговор с тях, у самите тях да се яви желание да го почистят. Децата се намират в правилна посока на развитие, ако подбудителните причини 3а очистването на пътя са любовта към красотата и към хората. Значи 3а да има тая работа образователен характер, децата трябва да я вършат по собствена подбуда, от любов към околните и от желание да внесат красота, като отстранят всяко безредие и разхвърляност. Ще съберат на едно място листа­та и клечките, а камъчетата- на друго. Тая тяхна работа е от голямо образователно значение. Кога­то поколението, което е възпитано по този начин порасне, то ще видоизмени целия външен свят около себе си, ще внесе култура и ред във всички области на живота. Такива деца после могат да станат строители на новото общество.

  Прокарване пътища
При излети в гората или планината, когато се срещнат мочурливи или непристъпни места, могат да се прокарат пътища от децата. Път по мочурливите места може да се прокара чрез камъни и мостчета; по стръмни места могат да се направят стъпала, удобни за ходене Това децата трябва да правят, вдъхновени от любов към хората, които ще минават, по тия места.

  Чистене извори
  Учителят дава следните изяснения по това: "При истинското възпитание детето ще чисти извора ще сади и полива плодни дръвчета, и така у него ще се събудят висши подтици"
"В най-ранната възраст децата трябва да се Занимават с материални, обективни видими ра­боти; с извори с дръвчета и пр. За децата всичко трябва да бъде в картини и образи нагледно." "Когато детето очисти извора, ще му кажете: Това хубаво ли е?-Хубаво.-Така трябва да чистите и сърцето си И вашето сърце трябва да е тъй чисто! И ще започнете да му разправяте, че в сърцето не трябва да има никакви камъчета, листа, клончета, които гният и пр. Също така, когато детето посади една семка, ще извадите една аналогия 3а неговия душевен живот. Това е един метод 3а възпитание." Значи работата с извора ще се превежда и ще се свързва с вътрешния живот.
  Учителят дава още следните обяснения за изво­рите: "Като отидат някои при извора, събуват се и си турят нозете в извора. Не, ще гребнете вода от извора и настрани от него ще ги измиете. Тъй трябва да се възпитават малките деца."
За да бъде чистенето на извора от децата възпитателна работа, тя не трябва да е механич­на: 1/ детето трябва да си пред стави извора като живо същество, което страда, когато е неочистено. 2/ У детето трябва да се събуди подтик да очисти извора от любов към хората и жи­вотните, които ще се ползват от него. 3/ У дете­то трябва ад има подтик да превърне грозното в красиво, безредното 6 ред и хармония. Разбира се, вещият учител може да улесни раждането на тия чувства в децата. Но всичко трябва да става по собствен почин на децата, 3а да вложи детето творчество, самодейност. И в украсяването на извора детето трябва да се остави свободно да прояви самодейност.
  От детето, което очисти един извор с такива подбуди може да се очаква после много. Ще се сее във физическото и ще се жъне в духовното! В детската душа ще стане трансформиране на енергиите. Делата, които то прави във физи­ческия свят, ще се превърнат в духовни сили. По този начин у детето ще се развие естетичен вкус, дух на активност и инициатива.
Когато учителят прави разходки и излети с децата, трябва да има винаги 3а обект някаква дейност на децата, някоя работа, от която да има реална полза, очевидна 3а децата; разумността на тая работа да е ясна и за малките деца от само себе са Тая дейност трябва да произтича по естествен начин от условията на момента, отдадената обстановка, и хубаво е да се пристъпи към нея по почин, по вътрешна подбуда на самите деца.
Мнозина практикуват излетите без работа в обективния свят. Това не действа образователно. Там, през където се минава, трябва да се направи нещо. В някои случаи могат да се направят и чешма Изобщо, трябва постоянно да се допринася нещо с творчески труд 3а подобрение на местността.

  Правене лехи
  Учителят дава следните упътвания 3а рабо­тата на детето в градината:"Най-първо детето трябва да започне с елементарни работи в живата природа. Физическият труд в бъдещото училище ще играе роля, обаче ще бъде без вериги без товар, а ще бъде едно приятно занимание Сега трудът е станал задължителен и се смята като бреме Физическият труд трябва да почне по възможност от най-ранна възраст. Отначало той трябва да почне по този начин: детето ще движи една количка, 3а да я пълни с пясък и да я пренася на друго място 3а някаква нужда."
  Детето с ръчни колца, с мотика и лопата ще работи в градината според силите си Колцата ще бъдат малки, според възрастта му. То ще копае, ще пренася пръст ще помага при разпределението на градината на лехи У него ще се развие усет 3а прокарване на красиви симетрични фигури То ще брои лехите, ще добие умение да брои ще добие понятие 3а ред и форма.

  Освобождение дръвчетата от гъсеници
  В ранна пролет се събират гъсеничните гнезда, още докато не са се разпълзяли гъсениците по дървото, и се отстраняват.

  Отглеждане цветя и зеленчуци
При отглеждане на цветята и зеленчуците децата ще проследяват тяхното развитие, ще изучават условията и грижите, които изисква всяко цвете и всеки вид зеленчук през ранните годишни времена. Ще изучат, какви мерки трябва да се вземат през есента 3а запазване през 3имата на някои цветя или на техните луковици

  Цветята ще внесат красота и разнообразие в детския живот, една светла радост в детските души. Те ще действат с красивите си форми и своя аромат. От друга страна, самите им краски ще действат възпитателно върху децата. Последните изследвания доказаха, че всеки вид краска действа физиологически и психически върху чове­ка, събужда у него известни идеи чувства и подтици.

  Посаждане и отглеждане плодни дръвчета
  Красиво правило е следното: Да се съберат семената или костилките на изядените плодове и да се посадят. Всяко посаждане на ябълчна семка или черешова костилка внася нещо в човека. По този начин човек се свързва с икономиката на природата, допринася нещо 3а великото й до­макинство. Човек й се отплаща 3а тази услуга, която тя му е направила, като му е предложила своите плодове. И тогава детето ще се свърже с нейните благодатни сили и те ще го обновят укрепят и ще разширят неговото съзнание. Когато детето посажда и отглежда цветя плодни дръвчета и пр., то се повдига. Голямо въз­питателно значение може да има това 3а подрастващото поколение.
  Учителят казва: "Малките деца ще посаждат семенцата на ябълката и на други плодни дървета, ще ги поливат и ще видят резултата." Ще дадете на детето една семка и ще го подбудите да я посее. То ще я посее и после ще полива поникналото растение. След това ще му дадете една ябълка и ще му кажете, как впоследствие от тази семка ще се развие също такъв плод. Ще ходите често с детето да наглеждате, как расте и се развива дръвчето. И после ще правите превод на този процес за разбиране някои процеси, които стават в детската душа."

  Посаждане овощни дървета край пътищата и по околните склонове.
  Детето ще посажда плодни дървета не само в училищната градина, но и по околните хълмове и склонове, дето позволяват условията. То ще ги посажда и от двете страни на пътищата. Поса­дените край обществените пътища плодни дръвчета ще се отглеждат и поливат от специални групи ученици а в някои случаи могат да помагат и младежки кооперативни и читалищни групи
Учениците могат да помогнат и при засаж­дането на тъй наречените комплектни овощни градини из цялата околност на града и селото.

  Залесяване околността
  Децата трябва да се учат да служат на , другите. Учителят трябва да използва всички случаи в които децата могат да бъдат полезни на обществото чрез своята работа, но разбира се, винаги трябва да има предвид да се използва тази работа 3а общообразователни цели Един такъв случай е следният: Да допуснем, че около града или селото има поройни места. Децата могат да помогнат 3а залесяване или затревяване /според нуждата/ на пороища с подходящи растения акация дъб, явор, ясен, бор, и пр. Поройни сипеи могат да се затревят със специални треви.

  Отглеждане декоративни растения
  Декоративни растения които могат да се посадят в училищната градина са: дивата американска лоза, хмел, хвойна, борчета, пирамидална топола, трепетлика. Пирамидалната топола със своя стремеж към висините действа благотворно върху съзнанието. Тре­петликата с вечната музика на своите листа приучва детето да се вслушва в музиката, която пълни цялата природа.

  Облагородяване плодни дръвчета
  Това има не само практическо значение, но и' общообразователно. Това ще даде повод 3а запоз­наване с известни природни закони и може да се свърже с обучението по разни учебни предмети От друга страна това може да даде и голям подем на овощарството в България, понеже днешните ученици са утрешни граждани
Ще се облагородяват дръвчета не само в учи­лищната градина, но и в гората. Там ще се облаго­родяват главно киселици и круши
Децата с радост продължават това и след като излязат от училище.

  Пчеларство
  Чрез пчеларството децата ще се запознаят с
живота на пчелите. Могат да извадят нрав­ствени правила от тях 3а човешкия живот. Тяхната разумност, търпение, трудолюбие, чистота, предвидливост и пр. ще упражнят голямо образователно влияние върху детето. Във връзка с пчеларството ще научат, кои цветя и дървета са медоносни и ще ги садят в градината.

 Отглеждане пшеница
"Хубаво е децата да засеят едно малко място и с пшеница!'
Учителят

  С подготвителен разговор децата да се научат че трябва да сеят и жънат пшеницата с песни без 9а кажат нито една лоша дума. Трябва да се избират по-добри сортове, с по-едри и повече зърна в клас

  Консервиране зеленчуци и плодове
  На есен след брането на зеленчуците и плодовете, част от тях може да се консервира, 3а да се Запази през зимата. Някои плодове се сушат други се обвиват с хартия и слама, а трети се консервират в кутии При есента може да се практикува и приготовление на туршии и мармелади от събраните зеленчуци и плодове.
Тая работа има и голямо общообразователно Значение: тя може да стане изходна точка 3а обучение по смятане, геометрия, природознание, български език история, география рисуване и пр. 

                                                      * * *
  Продуктите от училищната зеленчукова градина могат да се използват 3а общи обеди в училището. Паралелките могат да се редуват, тъй че 3а няколко седмици всяка паралелка да е обядвала поне веднъж в училищната трапезария Общото хранене сближава, както и общата работа. Храната ще се приготовлява от прис­лужниците, а децата ще помагат при серви­рането. На общите обеди ще идват учениците от паралелката без Разлика" бедните и богатите. Така ще се развият у децата социални чувства. Общите обеди имат образователно значение. Века паралелка не обядва непрекъснато - всеки ден, 3а да не се откъсне детето от семейството.
  Децата непременно трябва да се хранят и с домашните са 3а да не се лишават от семейния образователен фактор. Да има разнообразие в това отношение. Всички форми трябва да бъдат опитани 3а да има разнообразие. В разнообразието е красотата на живота.
  Чрез общите обеди се развива у децата чувство 3а общност, дух на коопериране, колективно съзнание Така постепенно се изключват недо­разуменията между тях и се усилва взаимната им любов. Това е констатирано от учители те, които са го практикувала

  Работа в градината през 3имата
  На есен стъблата на дърветата се намазват с вар за запазване от гризене. Някои цветя се об­виват с хартия или друго, 3а да презимуват. В Зеленчуковата градина се прави есенно прекопаване, 3а да може да се разрохка почвата през Зимата. Ако есенното копане не стане, то се прави през Зимата 6 хубавите дни или в началото на пролетта. През Зимата се отърсват клоните от снега. Бранна пролет се натрупва сняг около коре­ните на дърветата 3а напояване. През пролетта отново се намазват стъблата с вар.
В класната стая се посажда в саксии или сандъчета разсад през март и когато му дойде време, се разсажда.
Когато училището е голямо, може да се при­готви разсад и в парник.

                                                     * * *
  Всички ученици в България, които са 1200 000,3а колко време могат да покрият обширните пусти места в България с плодни дървета! В колко скоро време България може да се превърне в плодна градина! Учителят казва: "Ако се внесе тази сис­тема на обучение и възпитание в България, то тя в десет години ще бъде покрита с плодни дървета, пътищата ще бъдат очистена и децата ще бъдат възпитани по съвсем нов начин/Това ще подобри и икономическото положение, понеже народа ще има храна изобилна, евтина, хигиенична, чиста и красива.

  

  

 

 

  

 


 Книги
Педагогически въпроси
    по Учителя Петър Дънов
Историческият път на Бялото Братство през векове- те - 12 тома
                           Влад Пашов
Учителя за Библията -
2 тома              Петър Дънов
Учителят говори
                         Беинса Дуно
Качествата на ума,сърцето и волята 
                         Беинса Дуно
 Беседи
 Други автори
 Преводи